Crisis amid Plenty

The Politics of Soviet Energy under Brezhnev and Gorbachev

by: Thane Gustafson

  • Publisher: Princeton University Press
  • Print ISBN: 9780691608228, 0691608229

  • eText ISBN: 9781400860548, 1400860547

  • Copyright year: 2014