Yevtushenko Poems

by: Yevgeny Yevtushenko

  • Publisher: Pergamon
  • Print ISBN: 9780080124643, 008012464X

  • eText ISBN: 9781483164380, 1483164381

  • Copyright year: 1966