Electrochemistry

Volume 8

by: Derek Pletcher

  • Publisher: Royal Society of Chemistry
  • Print ISBN: 9780851860671, 0851860672

  • eText ISBN: 9781847557179, 1847557171

  • Edition: 1st