Electrochemistry

Volume 10

by: Derek Pletcher

  • Publisher: Royal Society of Chemistry
  • Print ISBN: 9780851860879, 0851860877

  • eText ISBN: 9781847559951, 1847559956

  • Edition: 1st