Men of Physics: Karl Lark-Horovitz

by

  • Publisher: Pergamon
  • Print ISBN: 9780080065809, 0080065805

  • eText ISBN: 9781483180434, 1483180433

  • Copyright year: 1969