Music Theory in Mamluk Cairo: The ġāyat al-maṭlūb fī ‘ilm al-adwār wa-’l-ḍurūb by Ibn Kurr
published by Routledge

Music Theory in Mamluk Cairo: The ġāyat al-maṭlūb fī ‘ilm al-adwār wa-’l-ḍurūb by Ibn Kurr

  • Author(s) :
  • Publisher : Routledge
  • Print ISBN : 9781409468813, 140946881X
  • eText ISBN : 9781409468837, 1409468836

Description

Table of Contents