Statics of Granular Media

by: V. V. Sokolovskii

  • Publisher: Pergamon
  • Print ISBN: 9780080136240, 0080136249

  • eText ISBN: 9781483138930, 1483138933

  • Copyright year: 1965