Invitation to World Religions

by: Jeffrey Brodd; Layne Little; Brad Nystrom; Robert Platzner; Richard Shek; Erin Stiles

  • Publisher: Oxford University Press
  • Print ISBN: 9780199378364, 0199378363

  • eText ISBN: 9780199378425, 0199378428

  • Edition: 2nd