Stars of Wisdom: Analytical Meditation, Songs of Yogic Joy, and Prayers of Aspiration

Analytical Meditation, Songs of Yogic Joy, and Prayers of Aspiration

by: Khenpo Tsultrim Gyamtso

  • Publisher: Shambhala (RHP)
  • Print ISBN: 9781590307755, 1590307755

  • eText ISBN: 9780834822955, 0834822954