Gorky Plays: 2

The Zykovs; Egor Bulychov; Vassa Zheleznova (The Mother); The Last Ones

by

  • Publisher: Methuen Drama
  • Print ISBN: 9780413769404, 0413769402

  • eText ISBN: 9781474278935, 1474278930

  • Edition: 1st
  • Copyright year: 2016