The Gross-Zagier Formula on Shimura Curves

by: Xinyi Yuan; Shou-wu Zhang; Wei Zhang

  • Publisher: Princeton University Press
  • Print ISBN: 9780691155913, 0691155917

  • eText ISBN: 9781400845644, 1400845645

  • Pages: 272
  • Copyright year: 2013